Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym DG Image

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dgimage.pl

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść Kupującego.

 

Definicje

Sprzedawca – oznacza Dorotę Korgul-Gawlikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DG IMAGE Dorota Korgul-Gawlikowska z siedzibą ul. Narciarska 4, 80-180 Gdańsk, NIP: 9570688216, REGON: 191520429, e-mail: kontakt@dgimage.pl będącą jednocześnie właścicielem sklepu Internetowego.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.

Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – oznacza produkt elektroniczny, np. Kurs online dostępny w wersji elektronicznej, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży albo wykonany pod konkretne zamówienie spersonalizowany próbnik kolorystyczny, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta bezpośrednio lub on-line oraz usługa elektroniczna.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dgimage.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt lub Usługę.

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dgimage.pl.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konto – Usługa elektroniczna, mówiąc ściślej, jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczący Kupującego. Są w nim gromadzone przekazane dane oraz informacje dotyczące zakupionych produktów elektronicznych.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci przez określony w momencie Umowy Sprzedaży okres.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

I. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów i Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
4. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@dgimage.pl
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

II. Ogólne informacje dotyczące Produktów, Usług oraz licencji na korzystanie z Produktów i Usług

1. Produkty e-booki, webinary, oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF lub treści zostaną dostarczone Klientowi e-mailem, podanym z Zamówieniu. Na Produkty te udzielana jest licencja niewyłączna na czas określony na korzystanie z Produktów podany zawsze w konkretnej ofercie sprzedaży.
2. W celu otrzymania dostępu do prywatnej grupy wsparcia, utworzonej przez Sprzedawcę na platformie Facebook, konieczne jest, aby Kupujący posiadał konto na platformie Facebook.
3. Produkty takie jak wykonany pod konkretne zamówienie spersonalizowany próbnik kolorystyczny, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zostaną dostarczone Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
4. Usługi i usługi on-line stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
a) W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu potwierdzenie zakupu usługi.
b) Zakupiona przez Kupującego usługa odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
c). Warunki techniczne potrzebne do realizacji usługi zostały określone w niniejszym Regulaminie.
5. Usługi elektroniczne:
a) Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Sprzedawca udostępnia następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia, newsletter.
b) Konto – korzystanie z konta jest możliwe po złożeniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Konto jest tworzone automatycznie. Za pomocą Konta Kupujący ma możliwość otrzymać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych.
c) Usługa elektroniczna konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta, wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@dgimage.pl.
d) Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem zakupu przez Klienta pierwszego produktu na stronie internetowej www.dgimage.pl.
e) Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza zamówienia oraz po kliknięciu w pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
f) Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne.

 

III. Wymagania techniczne

1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.dgimage.pl/polityka-prywatnosci.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt IX Polityka Prywatności.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
7. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

 

IV. Składanie i przyjmowanie Zamówień

1. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów lub Usług oferowanych w Sklepie Internetowym,
b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany gdzie i przez jaki okres zakupione Produkty lub Usługi będą dla niego dostępne i jak zostaną udostępnione.
4. Złożenie Zamówienia – stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży na Produkty lub Usługi będące przedmiotem zamówienia.
5. Klient przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. V ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
8. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

V. Zasady dostarczania Produktów i realizacji Usług.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany w ofercie oraz zgodnie z informacjami podanymi przez Kupującego w formularzu zamówienia.
2. Produkty mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Produktu będzie przebiegało w następujący sposób:
a) Po opłaceniu Zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
b) Produkt na zamówienie (spersonalizowany próbnik kolorystyczny, będący wynikiem usługi polegającej na indywidualnym doborze barw), wysłany zostanie zgodnie z dostępnymi opcjami wysyłki, które winny być zaznaczone w formularzu zamówienia przez Kupującego.
c) Przy wyborze opcji płatności „Przedpłata” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
d) W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

3. Jeżeli Umowa sprzedaży na Produkt lub Usługę nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dostarczenia lub realizacji przedmiotu zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą e-maliową lub telefoniczną, a Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia poinformowania o niemożności dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji, tj. w razie poinformowania Klienta o niemożności realizacji Umowy sprzedaży Sprzedający jest wolny z obowiązku realizacji Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu Umowy sprzedaży. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia i anulowania Umowy sprzedaży o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki, jeżeli wynika ono z podania nieprawidłowego adresu przez Klienta.
5. W przypadku zakupu Usługi, Klient po otrzymaniu wiadomości e-mail opisanej w ustępie poprzedzającym, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną bądź e-maliową w celu przedstawienia propozycji terminu jej wykonania. Dokładny termin, miejsce i godzinę wykonania zakupionej na Stronie Sklepu.
6. Miejsce i termin wykonania Usługi Sprzedający potwierdzi w ciągu kolejnych trzech dni roboczych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż terminy mogą wymagać zgłoszenia z dłuższym, nawet kilkutygodniowym, wyprzedzeniem.
7. Klient może najpóźniej w terminie 7 dni przed ustaloną datą wykonania Usługi zmienić umówiony termin na inny odpowiadający obu Stronom. Oświadczenie Klienta o woli zmiany terminu należy zgłaszać e-mailowo na adres: kontakt@dgimage.pl. Jakiekolwiek oświadczenia złożone w innej formie nie będą uznawane przez Sprzedającego za wiążące.
8. W przypadku gdy Klient nie stawi się w umówionym miejscu, dniu i godzinie traci prawo do wykonania Usługi w innym terminie i nie przysługuje mu zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.
9. Sprzedający może w szczególnie uzasadnionych wypadkach odwołać lub zmienić ustalony termin wykonania Usługi, o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta drogą mailową. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów zakupu Usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów zakupu Usługi zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego.

 

 

VI. Zasady i formy płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie i Usłudze jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
2. Cena do zapłaty przez Klienta jest ceną brutto wraz z kosztami dostawy, chyba że w ofercie wskazane jest to inczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen lub kosztów dostawy. Jednakże cena podana na Stronie Sklepu w chwili składania przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
3. Na każdy sprzedany Produkt lub Usługę Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 57 1140 2004 0000 3802 7726 4909
6. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
7. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
a) Przelew on-line z banku internetowego – w celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku internetowym.
b) Przedpłata Przelewy24.
Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Przelewy24. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Przelewy24. Po wybraniu opcji Przelewy24 Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności. Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
8. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy.

 

 

VII. Koszt dostawy

1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
a) W przypadku pobrania ze Strony Sklepu – 0 zł;
b) W przypadku dostawy za pośrednictwem Inpost/Poczty Polskiej/Kurier – 20 zł;

 

VIII. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz rezygnacja ze świadczenia Usług

1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( „Konsument”) oraz będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca-Konsument”) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Usługi bez konieczności podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysłania tego oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2020.287 ze zm. ) oraz znajdującym się na stronie internetowej: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze.
3. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje:
a) w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualizowanych potrzeb (np. spersonalizowany próbnik kolorystyczny).
c) w stosunku do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
d) w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy,
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. w pozostałych przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020.287 ze zm. ).

4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien na swój koszt odesłać Produkt do Sprzedającego w sposób gwarantujący jego ochronę przed zniszczeniem podczas transportu. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania przesyłek kierowanych do niego za pobraniem ani uiszczania kwoty pobrania. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmniejszenie wartości Produktu było konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odstąpił od umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, a gdy zgodnie z jego żądaniem świadczenie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a Usługa nie została w całości wykonana w momencie odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uiszczonej ceny.
8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument przyjmuje do wiadomości, iż rozpoczęcie pobierania Produktów niezapisanych na nośniku materialnym, takich jak e-booki, kursy on-line oraz webinary ze Strony Sklepu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od zawartej umowy ze Sprzedającym.
9. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz „Zamawiam i Płacę” Klient może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usług. Dokonuje tego poprzez wyjście ze Strony Sklepu. Po wysłaniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, rezygnacja z usługi odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego: kontakt@dgimage.pl.

 

IX. Tryb postępowania Reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres elektroniczny Sprzedawcy: kontakt@dgimage.pl.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy kontakt@dgimage.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz niepóźniej niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

X. Polityka prywatności

1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Dorota Korgul-Gawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DG IMAGE Dorota Korgul-Gawlikowska z siedzibą ul. Narciarska 4, 80-180 Gdańsk, NIP: 9570688216, REGON: 191520429, e-mail: kontakt@dgimage.pl. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: www.dgimage.pl/polityka-prywatnosci.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
a) będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
b) nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych, z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie Sklepu.
5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. Celem korzystania z Treści Cyfrowych udostępnionych na Stronie Internetowej i zakupionych przez Klienta w formie elektronicznej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

Data opublikowania regulaminu 03.01.2023 r.