KONKURS

Regulamin Konkursu z dnia 13 marca 2019 r

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Firma DG Image Dorota Korgul-Gawlikowska, z siedzibą 80-180 Gdańsk ul. Narciarska 4, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs jest prowadzony na portalu Facebook, na profilu DG IMAGE https://www.facebook.com/DGIMAGE DOROTA.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynność prawną, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

§3 TERMIN i ZASADY KONKURSU

 1.  Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post konkursowy“).
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie, w formie komentarza pod Postem konkursowym, propozycji nazwy dla Grupy służącej edukacji społecznościowej dla kobiet (służącej wzajemnemu wsparciu, dzieleniu się wzajemnie wiedzą pomocną w budowaniu wizerunku) na portalu Facebook, na profilu DG IMAGE https://www.facebook.com/DGIMAGE DOROTA.
 3. Umieszczenie propozycji nazwy w komentarzu pod Postem konkursowym, będzie jednoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu przez Uczestnika.
 4. Nazwa będzie podlegać głosowaniu za pomocą “like” przez innych uczestników lub obserwatorów konkursu.
 5. Uczestnik ma prawo do nieograniczonej liczby propozycji nazw ale za każdym razem powinien umieścić swoją propozycję w nowym komentarzu.
 6. Konkurs trwa od momentu udostępnienia “Postu konkursowego” w dniu 14 marca 2019. r. do 21 marca 2019 r. do godz. 24.00.
 7. Konkurs ma charakter otwarty.
 8. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawidłowe odpowiedzi podlegają odrzuceniu, a zgłaszający nie będzie Uczestnikiem w rozumieniu regulaminu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 10. Uczestnik akceptuje regulamin Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jednocześnie pełni rolę ich administratora, zgodnie z przepisami RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagrody oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

§4 NAGRODA

 1. Przyznana zostanie nagroda, w postaci wybranej przez zwycięzcę usługi spośród: analiza twarzy, analiza sylwetki, analiza kolorystyczna, warsztat stylu, przegląd szafy, zakupy ze stylistką, indywidualna nauka makijażu opisane na stronie https://dgimage.pl/oferta/ wykonanej w terminie do 60 dni po zakończeniu konkursu, dogodnym dla obu stron i wzajemnie uzgodnionym. Usługa zostanie wykonana na terenie Gdańska (z dojazdem do Zwycięzcy przez Organizatora).
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY

 1. Spośród Uczestników wygra jedna osoba, która spełnia warunki konkursu oraz uzyska najwięcej polubień (“like”) pod swoją propozycją nazwy grupy zapisaną w komentarzu pod Postem konkursowym. W przypadku uzyskania ex aequo (egzekwo) największej ilości “like” przez kilku uczestników, rozstrzygający głos o wyborze Zwycięscy będzie miał Organizator.
 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przedstawiona w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 16.00 przez Organizatora na portalu Facebook, na profilu DG IMAGE https://www.facebook.com/DGIMAGE DOROTA.
 3. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony w postaci publicznej informacji poprzez komentarz o wynikach konkursu wystawiony przez Organizatora pod zwycięską nazwą oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku o ile będzie to możliwe technicznie.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonym Uczestnikiem lub braku odpowiedzi z jego strony przez 48 godzin, od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do nagrody wygasa.
 5. Organizator, w przypadku określonym w §5.3 ma prawo przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi, który zdobył w 2 – giej kolejności największą liczbę “like” pod swoją propozycją. W przypadku uzyskania ex aequo (egzekwo) takiej samej ilości głosów “like” przez kilku uczestników, rozstrzygający głos o wyborze Zwycięscy będzie miał Organizator.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.

§6 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu.
 2.  Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać “nick” z Facebooka oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4.  Reklamacja powinna być przesłana za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w 24 godzin od terminu zgłoszenia.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2019 r. i obowiązuje do 25 marca 2019 r.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 3. Niniejszy konkurs nie ma charakteru losowego i nie podlega pod regulację ustawy o grach hazardowych.
 4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka poprzez usunięcie ich komentarza, w szczególności uczestników, którzy:
 6. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 7. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
 8. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 9. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 10. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 14. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na portalu Facebook, na profilu DG IMAGE https://www.facebook.com/DGIMAGE DOROTA oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.dgimage.pl.
 16. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://dgimage.pl/2019/03/12/konkurs